Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на външен басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.55.22 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №2 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „БОАНЕЛ“ ООД

Инвестиционно предложение „Изграждане на външен басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.55.22 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №2 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „БОАНЕЛ“ ООД…/П-01-7-1