Инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена на дере в участъка между улица с о.т. 44 и о.т. 49 с дължина 90,00 м. – десен бряг и между улица с о.т. 40 и о.т. 50 с дължина 273,50 м – ляв бряг

Инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена на дере в участъка между улица с о.т. 44 и о.т. 49 с дължина 90,00 м. – десен бряг и между улица с о.т. 40 и о.т. 50 с дължина 273,50 м – ляв бряг, в регулацията на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“, с възложител Община Сандански“ …/П-01-425-3