Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на геозащитни съоръжения и водосток по главната улица между кв. 16, 17 и 22 в с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград за отвеждане на поройни води в р. Места“ с възложител Община Хаджидимово

Инвестиционно предложение „Изграждане на геозащитни съоръжения и водосток по главната улица между кв. 16, 17 и 22 в с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград за отвеждане на поройни води в р. Места“ с възложител Община Хаджидимово…./П-01-19-4