Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на три открити басейна в поземлен имот с идентификатор 14492.23.36 местност Езерото по одобрените карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №1хг на находище на минерална вода „Градешка баня“, град Кресна

Инвестиционно предложение „Изграждане на три открити басейна в поземлен имот с идентификатор 14492.23.36 местност Езерото по одобрените карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №1хг на находище на минерална вода „Градешка баня“, град Кресна, за захранване на имота с минерална вода“ с възложител Е.  Кучкова…./П-01-48-2