Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на обществена баня в поземлен имот с идентификатор 02693.501.1349 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител Община Разлог

Инвестиционно предложение „Изграждане на обществена баня в поземлен имот с идентификатор 02693.501.1349 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител Община Разлог…./П-01-67-1