Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбопроводна връзка между ВЕЦ 2 (от каскада Ретиже) и съществуващ напоителен канал, захранващ яз. Кремен“, в землището на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“, с възложител АВЕРС ЕООД

Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбопроводна връзка между ВЕЦ 2 (от каскада Ретиже) и съществуващ напоителен канал, захранващ яз. Кремен“, в землището на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“, с възложител АВЕРС ЕООД…./П-01-124-1