Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 68792.39.42 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител А.  Дюлгеров

Инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 68792.39.42 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“…./П-01-123-1