Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за търговия с офисна част и допълващо застрояване на автосервиз и автомивка“, в имот 55871.506.32

Инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за търговия с офисна част и допълващо застрояване на автосервиз и автомивка“, в имот 55871.506.32  по КК и КР на гр. Перник, с възложител И. Ч…/П-01-117-4