Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на животновъден обект – кравеферма в ПИ 31259.17.730, землище на с.Змейца, община Доспат“, с възложител С. Камбуров

Инвестиционно предложение „Изграждане на животновъден обект – кравеферма в ПИ 31259.17.730, землище на с.Змейца, община Доспат“, с възложител С. Камбуров…/П-01-115-1