Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на тревни, храстови и дървесни насаждения, разположени на територията на стадион „Странджата“

 Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на тревни, храстови и дървесни насаждения, разположени на територията на стадион „Странджата“, ПИ 41112.503.4282, ул „Камчия“, гр. Кюстендил“ с възложител Община Кюстендил…/П-01-194-1