Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Петрич в имоти с идентификатори 56126.86.50, 56126.86.8 и 56126.147.55 по одобрени КККР на гр.Петрич

Инвестиционно предложение „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Петрич в имоти с идентификатори 56126.86.50, 56126.86.8 и 56126.147.55 по одобрени КККР на гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград”, с възложител Община Петрич…/П-01-210-1