Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел и СПА център в поземлен имот с идентификатор 47189.77.5 и площ 3 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел и СПА център в поземлен имот с идентификатор 47189.77.5 и площ 3 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, с възложител К.  П.  и С.  Д…/П-01-156-5