Инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс със СПА център в поземлен имот с идентификатор 65334.102.117, местност „Нишан Таши“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс със СПА център в поземлен имот с идентификатор 65334.102.117, местност „Нишан Таши“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, с възложител „Цемстрой“ ООД…/П-01-258-3