Инвестиционно предложение „Изграждане на съвременен младежки център в поземлен имот с идентификатор 04279.621.206 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград

Инвестиционно предложение „Изграждане на съвременен младежки център в поземлен имот с идентификатор 04279.621.206 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител община Благоевград…/П-01-1-1