Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за производство на зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 23488.6.45 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Драгуш

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за производство на зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 23488.6.45 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Драгуш, община Петрич, област Благоевград“…/П-01-32-1