Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, търговски обект и заведение за хранене в поземлени имоти с идентификатори 04279.147.16 и 04279.147.13

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, търговски обект и заведение за хранене в поземлени имоти с идентификатори 04279.147.16 и 04279.147.13, местност „Мутишица“ по одобрени кадастралната карта и кадастрални регистри на град Благоевград“ с възложител „БАЛИ-72“ ЕООД….П-01-494-3