Инвестиционно предложение „Изграждане на осем броя еднофамилни жилища за сезонно ползване в имот  с идентификатор 57159.1.11, местност „Валого“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник

Инвестиционно предложение „Изграждане на осем броя еднофамилни жилища за сезонно ползване в имот  с идентификатор 57159.1.11, местност „Валого“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград” с възложител „ВИГИ-АНДОНОВИ“ ООД…/П-01-51-3