Инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка в поземлен имот с идентификатор 20540.43.235 в местността Бобещето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делвино,

Инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка в поземлен имот с идентификатор 20540.43.235 в местността Бобещето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител Владимир Стоилов…/П-01-101-1