Инвестиционно предложение „Изграждане на „Паркинг и обществено-обслужващи сгради (кафе, офиси, пералня и др. обслужващи дейности)“ в поземлен имот с идентификатор 87727.16.420, землище на с. Яхиново

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Паркинг и обществено-обслужващи сгради (кафе, офиси, пералня и др. обслужващи дейности)“ в поземлен имот с идентификатор 87727.16.420, землище на с. Яхиново, община Дупница“, с възложител „ВИВИ-7“ ЕООД…/П-01-76-3