Инвестиционно предложение „Изграждане на открит паркинг в поземлен имот с идентификатор 37472.42.63 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ковачевица

Инвестиционно предложение „Изграждане на открит паркинг в поземлен имот с идентификатор 37472.42.63 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител община Гърмен…/П-01-130-1