Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на тридесет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 12200.4.4, местност „Рубакия“ по одобрени КК и КР на с. Враня

Инвестиционно предложение „Изграждане на тридесет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 12200.4.4, местност „Рубакия“ по одобрени КК и КР на с. Враня, община Сандански, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 77565.42.52, местност „Рубакия“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“, с възложители Борис В., Мая К. и Елена В…/П-01-49-1