Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение  „Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча по улица между о.т. 193 и 196 в кв.46 и 47“ с. Брезница

Инвестиционно предложение  „Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча по улица между о.т. 193 и 196 в кв.46 и 47“ с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград”, с възложител Община Гоце Делчев…/П-01-274-4