Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно приложение „Изграждане на две двуетажни жилищни сгради в имоти с идентификатори 17405.128.63 и 17405.128.64 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“ с възложител Ю.  Лепичева

Инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно приложение „Изграждане на две двуетажни жилищни сгради в имоти с идентификатори 17405.128.63 и 17405.128.64 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“ с възложител Ю.  Лепичева…./П-01-391-3