Инвестиционно предложение „Крайпътен обслужващ обект и търговска дейност в поземлен имот с идентификатор 61813.680.37, местност „Мундеви блата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог

Инвестиционно предложение „Крайпътен обслужващ обект и търговска дейност в поземлен имот с идентификатор 61813.680.37, местност „Мундеви блата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложители Костадин Чорбаджийски и Веселин Колев…/П-01-77-4