Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Монтиране на поставяем обект – мини мандра за производство на млечни продукти с дневен капацитет 500 л мляко в поземлен имот с идентификатор 38532.200.235, местност Лялевото по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен

Инвестиционно предложение „Монтиране на поставяем обект – мини мандра за производство на млечни продукти с дневен капацитет 500 л мляко в поземлен имот с идентификатор 38532.200.235, местност Лялевото по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, с възложител „ЕКОМИЛК БГ“ ЕООД…/П-01-417-1