Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Оборудване на мониторингова хидрометрична станция на река Струма преди вливането на р. Арката“

Инвестиционно предложение „Оборудване на мониторингова хидрометрична станция на река Струма преди вливането на р. Арката“, с възложител: Министерство на околната среда и водите, град София…/П-01-410-1