Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград“, с възложител „Бетон“ ЕООД…/П-01-164-5