Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства

Инвестиционно предложение „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в имот с идентификатор 56126.601.8126 по одобрени КККР на гр.Петрич, общ Петрич, обл.Благоевград”…П-01-8-1