Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение “Поставяне на преместваем обект „Малка мандра за производство на прясно и кисело мляко, сирене и кашкавал“ в имот ПИ с идентификатор 07168.54.11 по КК и КР на с. Бучино

Инвестиционно предложение “Поставяне на преместваем обект „Малка мандра за производство на прясно и кисело мляко, сирене и кашкавал“ в имот ПИ с идентификатор 07168.54.11 по КК и КР на с. Бучино, землище на с. Бучино, общ. Благоевград“, с възложител В. Мишева…/П-01-433-1