Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Поставяне на временно преместваемо повърхностно съоръжение за улавяне и отвеждане па отпадъци от река Банщица, град Кюстендил“ , с възложител Сдружение „Чиста Струма“

Инвестиционно предложение „Поставяне на временно преместваемо повърхностно съоръжение за улавяне и отвеждане па отпадъци от река Банщица, град Кюстендил“ , с възложител Сдружение „Чиста Струма“…/П-01-244-9