Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Производство на пелети от отпадъчна дървесина (изрезки, трици, капаци) в съществуващ цех за производство на пелети, находящ се в УПИ II, пл. №1643, кв. 119 по плана на гр. Якоруда

Инвестиционно предложение „Производство на пелети от отпадъчна дървесина (изрезки, трици, капаци) в съществуващ цех за производство на пелети, находящ се в УПИ II, пл. №1643, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, с възложител „Корона ИТ“ ООД…/П-01-336-1