Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Промяна на параметрите на водовземане от предвиден за изграждане тръбен кладенец е дълбочина до 10 м. в поземлен имот е идентификатор 18366.69.45 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен

Инвестиционно предложение „Промяна на параметрите на водовземане от предвиден за изграждане тръбен кладенец е дълбочина до 10 м. в поземлен имот е идентификатор 18366.69.45 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител „ХЕРМАНОС АУТО“ ЕООД…/П-01-34-1