Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Разширение на обект: Производствена сграда за метални тръби и профили с административна и битова част в поземлен имот с идентификатор 56126.142.27 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич

Инвестиционно предложение „Разширение на обект: Производствена сграда за метални тръби и профили с административна и битова част в поземлен имот с идентификатор 56126.142.27 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, чрез присъединяване на поземлени имоти с идентификатори 56126.142.5; 56126.142.6, 56126.142.7; 56126.142.9; 56126.142.13; 56126.142.19; 56126.142.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „ИГМ-ТРЕЙД“ ЕООД…/П-01-328-1