Инвестиционно предложение „Разширение на общински гробищен парк в имот 61577.71.12, новообразуван УПИ V – 506.558, 71.12, 69.52, 69.53, 506.1036, кв.49

Инвестиционно предложение „Разширение на общински гробищен парк в имот 61577.71.12, новообразуван УПИ V – 506.558, 71.12, 69.52, 69.53, 506.1036, кв.49, по плана на кв. Върба, гр. Радомир, общ. Радомир”…/П-01-97-1