Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Регламентиране на водовземане за отопление през зимните месеци на Читалище „Просвета“ от отоплителната система на ОДЗ „Радост – Филиал „Снежанка“ (детска градина в с. Баня) за захранване с отработени минерални води на сграда с идентификатор 02693.501.5095.2

Инвестиционно предложение „Регламентиране на водовземане за отопление през зимните месеци на Читалище „Просвета“ от отоплителната система на ОДЗ „Радост – Филиал „Снежанка“ (детска градина в с. Баня) за захранване с отработени минерални води на сграда с идентификатор 02693.501.5095.2, изградена в поземлен имот с идентификатор 02693.501.5095 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител Община Разлог…/П-01-290-1