Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение: „Реконструкция и преустройство на съществуваща селскостопанска сграда с идентификатор 41136.47.60.2 в предприятие „Мандра за производство на кашкавал от козе и овче био сирене“, в поземлен имот с идентификатор 41136.47.60, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кръстава

Инвестиционно предложение: „Реконструкция и преустройство на съществуваща селскостопанска сграда с идентификатор 41136.47.60.2 в предприятие „Мандра за производство на кашкавал от козе и овче био сирене“, в поземлен имот с идентификатор 41136.47.60, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик…/П-01-84-1