Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Рекултивация на  общинско сметище, находящо се в поземлен имот №06286.59.28, местност“Чифлика“, землище на гр. Брезник

Инвестиционно предложение „Рекултивация на  общинско сметище, находящо се в поземлен имот №06286.59.28, местност“Чифлика“, землище на гр. Брезник, Община Брезник”, с възложител Община Брезник…/П-01-261-3