Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Рекултивация и закриване на сметище в с. Четирци – м. „Лексов дол“ и сметище в с. Ваксево – м. „Ковачки дол“, намиращи се на територията на община Невестино

Инвестиционно предложение „Рекултивация и закриване на сметище в с. Четирци – м. „Лексов дол“ и сметище в с. Ваксево – м. „Ковачки дол“, намиращи се на територията на община Невестино, област Кюстендил”, с възложител Община Невестино…/П-01-140-12