Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Ремонтно възстановителни работи на язовирна стена „Паничарево“ и прилежащите към нея съоръжения“

Инвестиционно предложение „Ремонтно възстановителни работи на язовирна стена „Паничарево“ и прилежащите към нея съоръжения“ с възложител Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД…/П-01-230-2