Инвестиционно предложение „Рехабилитация и възстановяване на съществуващи съоръжения за осигуряване на питейно-битово водоснабдяване на хижа „Мусала“

Инвестиционно предложение „Рехабилитация и възстановяване на съществуващи съоръжения за осигуряване на питейно-битово водоснабдяване на хижа „Мусала“, с Възложител Сдружение „Български туристически съюз“…/П-01-100-1