Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Сграда на основното застрояване с обществено-обслужващо предназначение – търговска сграда, включваща магазини, складове и административно-битова част в поземлен имот с идентификатор 68789.605.411 по КК на гр. Дупница“

Инвестиционно предложение „Сграда на основното застрояване с обществено-обслужващо предназначение – търговска сграда, включваща магазини, складове и административно-битова част в поземлен имот с идентификатор 68789.605.411 по КК на гр. Дупница“, с възложител „Евро Продукцион“ ЕООД…/П-01-106-1