Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от обикновен кестен в поземлен имот с идентификатор 37989.90.583 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Коларово

Инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от обикновен кестен в поземлен имот с идентификатор 37989.90.583 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 22246.21.9 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долна Рибница, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „КАЛАБАК ИНВЕСТ“ ООД…/П-01-338-[5]