Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Тренировъчни футболни игрища в поземлен имот с идентификатор 61813.512.375, местност Миленец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „ЕВИМА ФУТБОЛ КОНСУЛТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение „Тренировъчни футболни игрища в поземлен имот с идентификатор 61813.512.375, местност Миленец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „ЕВИМА ФУТБОЛ КОНСУЛТ“ ЕООД…./П-01-24-1