Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Увеличаване на ползваното количество минерална вода до 9000 – 10000 куб. м/годишно за нуждите на семеен хотел изграден в поземлен имот с идентификатор 65334.150.33, местност Чинар Куши

Инвестиционно предложение „Увеличаване на ползваното количество минерална вода до 9000 – 10000 куб. м/годишно за нуждите на семеен хотел изграден в поземлен имот с идентификатор 65334.150.33, местност Чинар Куши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“…/П-01-362-1