Инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на минерална вода от КЕИ №5 + КЕИ №4 от находище за минерална вода „Гулийна баня”

Инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на минерална вода от КЕИ №5 + КЕИ №4 от находище за минерална вода „Гулийна баня” към апартаментен хотел, находящ се в поземлен имот с идентификатор 02693.50.50 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград – изменение на Разрешително за водовземане №МВ-022013-ГБ/08.03.2013 г.”…/П-01-255-1