Инвестиционно предложение „Ферма за отглеждане на 39 900 пилета бройлери в ПИ с идентификатор № 39339.83.63, местност селскостопански двор по кадастралната карта на с. Крайници

Инвестиционно предложение „Ферма за отглеждане на 39 900 пилета бройлери в ПИ с идентификатор № 39339.83.63, местност селскостопански двор по кадастралната карта на с. Крайници, обл. Кюстендил“…/П-01-278-1