Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Информация за титулярите на разрешиетлни

Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“  информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че срокът за подаване на декларации по чл. 194б е до 31 януари 2022 година. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси  за 2021 г.

Напомняме, че с изменения в чл.194б от Закона за водите, публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г., Басейновите дирекции нямат задължението да уведомяват писмено титулярите на разрешителни за размера на дължимата такса. При декларирането на размера следва да се вземат предвид стойностите на новите такси за 2021 година, които са посочени в ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 1 януари 2017 г. Образците на декларации са публикувани на нашата интернет страницата, в раздел „Контролна дейност“.

Заплащането на дължимата такса следва да се извърши до 15 февруари 2022 г.  След този срок се дължи лихва.