Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

ИП “Туристическа база, СПА център с басейни, жилищно строителство, търговия и услуги” и свързаният с това ПУП за промяна предназначение на земеделска земя, ПИ 10450.151.116, местност “Санаториума” по КК на гр. Велинград, общ. Велинград“ и ИП “Хотел, СПА център и басейн” и свързаните с това ПУП и процедура за промяна предназначение на земеделска земя”, ПИ 10450.151.23, местност “Шехтов кладенец”

ИП “Туристическа база, СПА център с басейни, жилищно строителство, търговия и услуги” и свързаният с това ПУП за промяна предназначение на земеделска земя, ПИ 10450.151.116, местност “Санаториума” по КК на гр. Велинград, общ. Велинград“ и ИП “Хотел, СПА център и басейн” и свързаните с това ПУП и процедура за промяна предназначение на земеделска земя”, ПИ 10450.151.23, местност “Шехтов кладенец” по КК на гр. Велинград„, с възложител „АГРО ПРОГРЕС М“ ЕООД…./П-01-50-1