Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Картите на заплахата и риска от наводнения бяха представени за разглеждане от Басейновия съвет към БД „Западнобеломорски район“

    На редовно заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, което се проведе  на  10.11.2022 г. в гр. Благоевград, бяха представени за разглеждане кaртите на заплахата и риска от наводнения, част от актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения за втория планов период до 2022-2027.

Участваха представители на общини, Регионална дирекция по горите, Областна дирекция по „Земеделие“, Регионална здравна инспекция, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението, ВиК Дружества, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението, Българска асоциация по водите, Съюз на производителите на екологична енергия-БГ и други институции в териториалния обхват на дирекцията.

Интерес предизвика темата „Проблемни въпроси при осигуряване проводимост на речните легла“, която провокира присъстващите към широка дискусия по повод прилагането на нормативните изисквания при дейности за предпазване от вредното въздействие на водите в случаите на оперативна и постоянна защита; разбирането за отговорностите и вменените компетентности по реда на Закона за водите на различните заинтересовани страни; ясно разграничаване на приложимите процедури по реда на Закона за водите; необходимостта от  цялостен подход при планиране на дейностите по почистване; необходимостта да се преодолее широко разпространената недобра  практика за частично решаване на проблемите на дадено място и др.

Бяха подложени на обсъждане и два проекта на ВиК Благоевград за определяне на санитарно-охранителна зона около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. Участниците взеха решение процедурите по тях да продължат.

Материали от Басейновия съвет: