Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Контролна дейност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТИТУЛЯРИТЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ, ИЗДАДЕНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ


Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“  информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че срокът за подаване на декларации по чл. 194б е до 31 януари 2023 година. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси  за 2022 г.

При декларирането на размера следва да се вземат предвид стойностите на таксите от 01.01. 2021 година, които са посочени в ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 1 януари 2017 г.  Образците на декларации са публикувани на нашата интернет страницата, в раздел „Контролна дейност“.

Титуляри с повече от едно разрешително, следва да подадат декларация за всяко едно разрешително поотделно.

При наличие на пломбирано измервателно устройство от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград е необходимо с декларацията по чл. 194б от Закона за водите да се представи и копие от дневник с отчети на показанията измервателното устройство.

Заплащането на дължимата такса следва да се извърши до 15 февруари 2022 г.  След този срок се дължи лихва.

Напомняме, че с изменения в чл.194б от Закона за водите, публикувани в

Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г., Басейновите дирекции нямат задължението да уведомяват писмено титулярите на разрешителни за размера на дължимата такса.

На сайта е качен и  Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси при заустване на отпадъчни води, с данни към 31.12.2022 г., необходими при попълване на декларациите за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” уведомява титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че въз основа на Заповед РД-09-347/11.04.2018г. на Министъра на земеделието и храните се забранява извършването на дейности в речните легла, с цел обезпечаване нормалното размножаване на рибната фауна.

Забраната е със срок:

  • от 15 април 2018 г. до 31 май 2018 г., включително в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м. надморска височина;
  • от 01 май 2018г. до 15 юни 2018г. в рибностопанските обекти, намиращи се от 500 до 1500 м. надморска височина.

С цел установяване спазване на забраната, служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще извършват засилени проверки. При констатиране на нарушения ще бъдат налагани санкции в съответствие с разпоредбите на чл.200 от Закона за водите.

С пълният текст на Заповед РД-09-347/11.04.2018г. на МЗХ може да се запознаете тук…

Заплащане на таксите за водовземане и/или за ползване на воден обект.

В срок до 31 март на текущата година се заплащат таксите за водовземане и/или за ползване на воден обект за изминалата година. Всички незаплатени дължими такси след този период се събират принудително, по реда на чл.195б, ал.1 от Закона за водите.

“Първа инвестиционна банка” АД

IBAN – номера с банков код FINVBGSF

и банкова сметка

BG38FINV915031UB067343

В платежното нареждане задължително се изписва номерът на разрешителното, име и булстат на титуляря, периодът за който се внася таксата и основанието за плащане. Копие от платежния документ се изпраща в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”.

Дневник за отчитане на ползваните водни количества.

Задължително условие, вписано в разрешителните за водовземане и/или ползване на воден обект, с цел заустване е измерването на водните обеми. При монтиране на водомерно устройство се въвежда и поддържа дневник за отчитане показанията на водомерните устройства. Копие от дневника се представя с годишната декларация по чл.194″б” от Закона за водите.

Образец на формат за отчитане показания на водомерни устройства, утвърден от директора на БД”ЗБР”

Съгласно чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите са длъжни да изпълняват всички условия, вписани в съответното разрешително за целия срок на действието му, в противен случай подлежат на санкция по реда на чл.200 от същия закон.